Ondersteuning

Algemeen

Onze leerlingondersteuning is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en richt zich op drie gebieden: Welzijn, Leren en Kiezen. De begeleiding vindt plaats op drie niveaus. In de teams is er ondersteuning voor de leerling, de zgn. basisondersteuning. Daarnaast zijn er interne en externe arrangementen. Dit is beschreven in ons SchoolOndersteuningsProfiel. Indien wenselijk kan er aan het ZorgAdviesTeam advies gevraagd worden.

De Meerwaarde is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld – Veenendaal, zie www.pobv.nl en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Voor de start

Alle leerlingen worden voor ze op school komen getest. Er is contact met de basisschool en indien nodig ook met de ouders, om te komen tot een zorgvuldige plaatsing. Daarnaast is er een dossieronderzoek. Belangrijk is het om te weten of de leerling ondersteuning nodig heeft en wat er eventueel nodig is om een ononderbroken ontwikkelingsproces in te gaan.

Ondersteuning op De Meerwaarde


Basisondersteuning

Binnen De Meerwaarde werken we met kleine teams. Een vaste groep docenten is verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Het team en de mentor verzorgen de dagelijkse begeleiding, gericht op persoonlijke ontwikkeling, goede leerresultaten, een prettige groepssfeer en ondersteuning bij de keuze voor studie en beroep. Deze begeleiding wordt vastgelegd in een groepsplan. Een mentor begeleidt meestal twee jaar dezelfde groep leerlingen. Bij deze docent kunnen zowel leerlingen als ouders met hun vragen terecht. De mentor is het eerste aanspreekpunt. De leerlingen hebben regelmatig mentortijd en in het eerste jaar volgen ze zogenoemde ‘leefstijllessen’ over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor het leven en werken op school. Binnen het team wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven. Leerlingen doen diverse testen, zoals de beroepeninteressetest, capaciteitentest, taal- en rekentesten, testen volgens het protocol dyslexie, testen gericht op algemeen welbevinden, faalangst of examenvrees. Zo kunnen we de totale ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen; zowel het leerniveau als het welzijn. Indien nodig wordt een intern arrangement ingezet.

Interne Arrangementen

Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is of niet past bij de hulpvraag van de leerling kan er een intern arrangement ingezet worden. Na overleg met de ouders en leerling meldt de mentor de leerling aan bij het Expertise- en Begeleidingscentrum (EBC). Samen kijken we naar passende inzet en start het Ontwikkelings Perspectief Plan van de leerling (OPP).

Mogelijkheden van interne arrangementen zijn op De Meerwaarde:

Leerlingbegeleiding
In elk team is een leerlingbegeleider aanwezig. Hij ondersteunt de mentor, begeleidt leerlingen in het team die net iets meer ondersteuning nodig hebben dan de lesgever en/of mentor kan bieden.

Huiskamer
De Huiskamer is een voorziening binnen de school waar leerlingen met specifieke onderwijs- en zorgbehoefte opgevangen en individueel begeleid worden.

Ambulante Begeleiding
Vanuit het VSO zijn er ambulante begeleiders aanwezig in de school die leerlingen en medewerkers ondersteunen bij de hulpvragen die er zijn met betrekking tot: externaliserend en internaliserend gedrag, bij fysieke beperkingen en rondom verzuim.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk wordt gefaciliteerd vanuit het Centrum Jeugd en Gezin. Zij biedt ondersteuning bij (v)echtscheiding, rouw, somberheid en helpen mee bij het opzetten van externe hulpverleningstrajecten.

Orthopedagoog
De orthopedagoog doet onderzoek en geeft adviezen met betrekking tot leren, niveau en intelligentie.

Inzet bijzondere middelen
Wanneer er aanschaf van een specifiek middel regulier onderwijs mogelijk maakt, dan is daar een arrangement voor aan te vragen.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

In het LVS (SOMtoday) houden we zaken bij die van belang zijn voor het werk op school, zoals basisschool- en eindtoetsgegevens, gegevens van de instaptoets, rapporten, afwezigheid en gespreksnotities. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en daarom goed beveiligd. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen.

Preventie

Binnen de school is er een menukaart voor preventieprojecten. In de teams is er een passend aanbod voor preventie aanwezig. Denk hierbij preventie op de gebieden: drankgebruik, omgaan met geld, omgaan met relaties en omgaan met de digitale wereld. Hierin werken we regelmatig samen met externe partijen zoals het Centrum Jeugd en Gezin en de politie.

Samenwerking

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
We werken samen met de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts is regelmatig in de school aanwezig. Alle leerlingen van het eerste en derde leerjaar krijgen een gezondheidscheck. Dit wordt afgenomen door de jeugdverpleegkundige van de GGD. Indien nodig roept de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige leerlingen op voor onderzoek of vervolggesprekken. Ook kunnen leerlingen, eventueel met ouders, aangemeld worden voor het spreekuur van de jeugdarts.

Leerplichtambtenaar
Vanuit de afspraken met betrekking tot Te Laat komen en Verzuim werken we samen met de leerplichtambtenaar van de woonplaats waar de leerling woont. Een leerling kan evt. met ouders uitgenodigd worden voor een gesprek met de leerplichtambtenaar op school of ook op het gemeentehuis. Hierover wordt de leerling en de ouders geïnformeerd.

ZAT
Het ZorgAdviesTeam (ZAT) bestaat uit vertegenwoordigers van de school, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de ambulant begeleider, de politie, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Zij geven advies, dit doen zij door vanuit verschillende invalshoeken de hulpvraag van de leerling te bekijken en zo gezamenlijk te bekijken wat de beste route voor ondersteuning is.

Het ZAT komt 2 tot 3 keer per schooljaar bij elkaar. Leden van het ZAT hebben geheimhoudingsplicht. Om een leerling te bespreken in het ZAT is er toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Verwijsindex
De Meerwaarde is aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven, wanneer zij zich zorgen maken over een jongere (tot 23 jaar). Het doel van een melding is om samen te werken met andere professionals die ook bekend zijn met de betreffende jongere. Een signaal op de verwijsindex maakt zichtbaar welke professionals er betrokken zijn en geeft mogelijkheden om hulpverlening goed af te stemmen. Informatie over de verwijsindex is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Tot slot

Het uitgangspunt voor de school blijft om ouders altijd het eerst te raadplegen wanneer er zorgen zijn over een leerling. Ons onderwijs is meer dan lesgeven. Het is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de jongere. Een schoolmedewerker kan leerlingen alleen goed begeleiden als hij weet hoe dat moet. Daarom worden de medewerkers intern opgeleid, zodat zij snel problemen herkennen en adequaat kunnen ingrijpen. Ook kunnen zij terecht voor advies bij medewerkers van het EBC. Voor De Meerwaarde hoort dit vanzelfsprekend bij de zorg voor de leerlingen. Contact met het EBC verloopt in principe via de mentor.

Schematische weergave ondersteuning op De Meerwaarde