Communicatie

Adres

De adresgegevens van De Meerwaarde zijn:

Bezoekadres: Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld
Postadres: Postbus 223, 3770 AE Barneveld
Telefoonnummer: 0342-404777
Website: demeerwaarde.nl
E-mail: info@demeerwaarde.nl

Contact met school
Het eerste aanspreekpunt van leerlingen in het Praktijkonderwijs is de mentor. Verder kunnen ouders contact opnemen met de teamleider.

Medezeggenschap

Leerlingenraad
De leerlingenraad van De Meerwaarde komt op voor de belangen van alle leerlingen. Zij praten mee in de medezeggenschapsraad en zij overleggen met de directie over allerlei onderwerpen die leerlingen direct aangaan. Jaarlijks wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Meerwaarde heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd zijn. De GMR is bereikbaar via de secretaris: gmrsecretariaat@demeerwaarde.nl.

Website

De website van de school is: demeerwaarde.nl. De site heeft een algemeen gedeelte en portalen voor ouders en leerlingen. Leerlingen kunnen inloggen op het leerlingenportaal en daar informatie vinden die specifiek voor hen is bedoeld, zoals informatie over vakken, actuele cijfers en weekplanners. Om het ouderportaal te kunnen bezoeken, ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar een inlogcode. Het ouderportaal geeft o.a. zicht op de actuele cijfers en absentie van de leerling. Mochten er onverhoopt problemen zijn met het inloggen, dan kan er een mail gestuurd worden naar webportaal@demeerwaarde.nl.

Er volgt zo snel mogelijk een reactie. Andere belangrijke websites voor ouders zijn:

Nieuwsbrief

MEERweten is onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief geven we wekelijks op maandag uit. Hierin staan actuele schoolbrede zaken vermeld en informatie uit de teams.

Korte verslagen, bijdragen van leerlingen, foto’s en andere wetenswaardigheden hebben een plek in MEERweten . Op de website kunnen belangstellenden zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Direct aanmelden kan ook via meerweten.demeerwaarde.nl.

Ziek, afwezig of te laat

Wanneer een leerling afwezig (ziek, tandarts of om een andere reden) is, neemt een ouder/verzorger contact op met de receptionist van onze school: telefoonnummer 0342-404777. Persoonlijk of via het antwoordapparaat kan de leerling afgemeld worden. Het is ook mogelijk om de leerling via het ouderportaal afwezig en weer aanwezig te melden. 

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt.

Vraag

Op De Meerwaarde doen we er alles aan om het onderwijs goed uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u vragen hebt bij een bepaalde beslissing of aanpak. Voor een goede communicatie over deze zaken vinden we het belangrijk dat u met de juiste persoon contact opneemt. Veelal is de mentor hierbij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de teamleider.

Klacht

Op De Meerwaarde doen we er alles aan om het onderwijs goed uit te voeren.

Een vraag: Het kan voorkomen dat u vragen hebt bij een bepaalde beslissing of aanpak. Voor een goede communicatie over deze zaken vinden we het belangrijk dat u met de juiste persoon contact opneemt. Veelal is de mentor hierbij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de teamleider.

Een klacht: De Meerwaarde streeft ernaar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich een klacht voordoen, dan willen we deze klacht op een effectieve wijze oplossen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel en schoolleiding naar tevredenheid worden afgehandeld. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan een klacht ingediend worden bij het bevoegd gezag (College van Bestuur) of de landelijke klachtencommissie.

Veiligheid

Vanuit de Arbo-commissie wordt gewerkt aan een veilige school en omgeving voor leerlingen, personeel en derden. De Arbo-commissie bestaat uit zes verschillende veiligheidsdomeinen:

- fysieke veiligheid;
- sociale veiligheid;
- psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA);
- bedrijfshulpverlening en omgeving (BHV);
- informatiebeveiliging en privacy (IBP);
- crisis.

Ieder domein wordt geleid door een domeinexpert en de Arbo-commissie wordt geleid door een veiligheidscoördinator.

Het doel van de Arbo-commissie is werken aan acceptatie en zorg voor elkaar, waarbij er een veilige werk- en leeromgeving gecreëerd wordt en geborgd blijft. Dit kan de Arbo-commissie niet alleen bereiken, daarvoor vindt samenwerking plaats met de staf- en onderwijsmedewerkers. De Arbo-commissie heeft kennis en kunde van de verschillende veiligheidsdomeinen en de staf- en onderwijsmedewerkers kunnen de vertaling maken naar het onderwijs en hun werkzaamheden. 

Zijn er vragen, opmerkingen of ideeën dan wil het veiligheidsteam dit graag horen. Dit kan via info@demeerwaarde.nl.

Contact- en vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij klachten over ernstig ongewenst gedrag op school. De taak van de contactpersonen is om leerlingen en ouders te helpen bij hun problemen. Soms is er behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Een gesprek kan vaak al veel opluchting geven. In andere gevallen wil men advies hebben. De contactpersoon kan ook doorverwijzen naar een deskundige waar men goed met zijn probleem terecht kan. Problemen zijn bijvoorbeeld (digitaal) pesten, intimidatie, ruzie, agressie en geweld.

Onze contactpersonen zijn:
» de heer M.G.C. Woning (m.woning@demeerwaarde.nl)
» mevrouw P.E. Ipenbrug-Timmer (e.ipenburg@demeerwaarde.nl)

Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en andere vertrouwelijke zaken die u niet kunt of wilt bespreken met de contactpersoon, neem dan contact op met de externe vertrouwenspersoon:
» Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
T: 0655183368
E: info@konfidi.nl
W: www.konfidi.nl

Vertrouwensinspecteur

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoonnummer 0900-1113111

Externe Instanties

Inspectie van het onderwijs
Website: onderwijsinspectie.nl
E-mail: info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: telefoon 0800-8051 (gratis)

Schoolarts
p/a Hulpverlening Gelderland Midden
Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem
Telefoon: 026-3773805

DUO
Informatie van DUO op DUO.nl

Ouder- en spreekavonden

Op De Meerwaarde worden regelmatig avonden voor ouders georganiseerd. Het doel hiervan is informatie te geven en te delen rondom onderwijs en opvoeding.

Tweemaal per jaar vind is er een contactmoment op school met ouders, leerling en mentor. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. In de jaarplanner staan de weken vermeld wanneer deze gesprekken gehouden worden. Ouders worden door de mentor uitgenodigd.